Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

Amere
2898 04bd 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaucieknijmi ucieknijmi

July 22 2017

9967 4262 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastarryeyed starryeyed
Amere
2403 4f9b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
Amere
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Amere
1577 72cd 390
Reposted fromnebthat nebthat viastarryeyed starryeyed
9089 ba4a 390
Amere
Amere

Inner Child

Amere
6257 b6f2 390

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viabesomeoneelse besomeoneelse

July 21 2017

Amere
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaszydera szydera
Amere
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Amere
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacatchdimoment catchdimoment
Amere
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viacatchdimoment catchdimoment

July 18 2017

Amere
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaucieknijmi ucieknijmi

July 17 2017

Amere
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl